PayPal Commission Calculator

Hlayisa Vuxaka bya PayPal kumahala

Xihlovo

Ntirho wa Xikalo xa Tihakelo ta Paypal yi ndlela leyi nga riki na xikombiso lexi yi xanisekeke eka ku endla tinhundzu ta vuxaka bya PayPal bya wena. Xikombiso kumbe wena u vekile, xikongomelo xa nxopaxopo kumbe nhlayo ya vutshamo, ku fambisa ku pima mati eka ndlela ya ku tlakusa vuxaka eka mfumo wa ku tsarisa vukorhokeri.

Ku cinca

Ku tiveka v ku tlula ku yimela na ku nga kahle. U khumbeka xihlovo xa vuxaka eka vuxaka lebyi va xi sungula. Xikombiso xa vuxaka i ya ximatsana xi nga katsi xi tlakusa vuxaka na nhlayo ya vutshamo. Loko u vekile xikombiso xa vuxaka, u yi endla nomboro ya vuxaka eka ntlawa wa ku hlambana. Kalkulada yi ya vona ku ku ri hikwalaho nomboro ya vuxaka u tlelaniwa hi vuxaka lebyi.

Rindza ya Vuxaka na Nhlayo ya Vuxaka

Kalkulada ya Xikalo xa Tihakelo ta Paypal yi tiyisisa ku tlula vuxaka bya vusirheleri bya vuxaka, hi ku hetiseka Kuleka, Xikambelo xa PayPal, Venmo, Kadi za Kredite na Debiti, Swakudya na Vutomi, Tiphete, Nhlayo ya Vukhongeri, Kungu leri sahleleki, Kuleka ya Xikombelo xa Wageni ya PayPal – Tikhadi ta American Express, ku cinca ka khodi ya QR eka tiphete to karhi ku tlula $10.01, ku cinca ka khodi ya QR eka tiphete to karhi ku pfuxiwa $10 kumbe eka vuxaka bya swirho swa vanhu. Xikombiso xa vuxaka xi ta na vuxaka bya vusirheleri bya vuxaka na nhlayo ya vutshamo bya vuxaka bya vusirheleri, ku tlula leswaku hi ta kombisa nomboro ya vuxaka ya vuxaka hi matimba ya xikombelo lexi kongomisaka ku hambanahambana.

Tinhlayo ta ku Rindza Kalkulada ya Vuxaka ya PayPal

Kalkulada ya v yi kombisa nseketelo wo leha mafambiselo wu faneleke wa vuhlayisekiwa kumbe wa wu nga hetiseka.

  • Xitlhavelo xo ringana mabindzu: Phikisa xivutiso na ku hunguta mabindzu ya vuxaka bya wena hi ndlela leyi vuyeriweke.
  • Lowu vuyeriweke ku yingisela: Linganisa vuxaka bya xikombelo xa vuxaka bya xikombelo xo tala ku hlangana na mbuyelo lowu nga kahle nhloko.
  • Xikongomelo xa mafambiselo: Kuma hi ku tlhela u kuma mivuyelo yo endla vusirheleri na ku hlambana hi vusirheleri lebyi bya PayPal.
  • Xandla xa mabindzu na ku pfala: Tihanyisa nhlayo loko ku hambana vusirheleri na ku tlhela u pfala xiave lexi pfumeleriweke na ku phama ka vusirheleri bya wena.
  • Xiyimo xa vuhlayiseki: Hlamusela vutshunguri bya wena hi ku langutisa xivumbeko xa vusirheleri bya PayPal.
  • Xikumiwa: Fumana kalkulada loko na loko, hi endla ku ku ri loko ku fanele ku tumbuluxiwa ku ya hi ndzhawu ya mfumo.
  • Kurhula matimba: Xungula ku hundza ku hlambana na ku endla vuxaka bya nomboro na endla xiave xa vusirheleri.
  • Ku tirhisiwa ka vumune: Hlambanyisa ku hunguteka xivutiso xa mafambiselo ya vusirheleri ya PayPal ku ri yin’we ya vusirheleri.
  • Swifaniso swa xivutiso kumbe mafambiselo: Kalkulada yi fambisiwa ku tumbuluxiwa na ku hlamusela swifaniso swa vuhlayiseki bya vusirheleri ku fana na vusirheleri bya vuxaka.

Vaka ku ringana na vurhangeri bya PayPal, u fanele ku vuyeriwa eka xivutiso xa mafambiselo ya vuxaka lebyi vuyerisaka. Na Kalkulada ya Vuxaka ya PayPal, u nga fanele ku endla ku ri leswaku u hambana na swin’wana swa vuxaka leswi, u nga fanela ku vumba nomboro ya xivumbeko xa vuxaka u yo khumbeka ku hundziseriwa hi yona. Xikombiso xin’we, u nga fanele ku tumbuluxa xiave lexi pfumeleriweke xa ku hlambana na ku endla vuxaka bya wena kumbe xikongomelo xa vutshamo bya wena.

Ku tumbuluxa kwa ku langutisa vamakwerhu swin’we swa sweswi, Kalkulada ya Vuxaka ya Vuxaka ya PayPal yi vula mavandla ku hambana na mbuyelo. Xivutiso xi hlamusela na ku fikelela vanhu hinkwavo, hi ku landza mpimanyiso wa vona wa vumune. U nga kumbi ku na phurayivete na ku hlamusela tinhloko ta tekhniki ku tirhisiwa leswaku u hlamusela ndzawulo leyi hi nkarhi wa ku tumbuluxa xikombelo lexi hi nxaxamelo wa vukorhokeri.

Hi kule ndzima, Kalkulada ya Vuxaka ya PayPal yi vuxaka yi nga vuyerisa ku kongomisa vuxaka bya vusirheleri bya vuxaka bya wena. Hi tlakusa kalkulada leyi, u nga fanele ku hlambana na swilo swa vuxaka, u tlhela u hlangana na mbuyelo lowu nga kahle ku tlhela u nga endla ku khumbeka. U nga endla ku ri u hlamusela ku nga ri xin’we xa vusirheleri bya wena kumbe ku langutisa vukorhokeri bya wena hi xivandla xa ku hlayisa vuxaka bya wena ku ri ku nga ri na matimba.

Hlangana na mbuyelo lowu vuyeriweke na ku langutisa vukorhokeri bya wena hi Xikalo xa Tihakelo ta Paypal!