Kalkuleetaa Komishinii PayPal

Gara PayPal Dabaleeti Komishinii Ijoolleen Dhibbaa

Kan ilaalu

Shallaggii Kaffaltii Paypal jedhamu irratti argamee ni argamsiisuuf akka jijjiirame ibsuun jireenya PayPal hojjettoota keessatti dhibbaa komishinii bahuudhaan uummataa karaa dandahame. Kan hojjettoonni beekumsaa, ganama dagatamee, qabsoon keenya irratti hojjetu qaba jechuudhaan beekumsa keenya kan nama hin dhibuu fi gaafa hin qabu nama gahe akkanaan qabuuf dandeessisa.

Kaayyoo hojjetu

Shallaggii Kaffaltii Paypal jedhamu akka tokko tokkootti argame qaba. Ani kan namoota gumii hojjetu irraa dhuunfatan, hojjetuun namoota uummata karaa dandahame dhufanii jiran. Namoonni gumii hojjetu yoo kan gumii xiqqaa dandahamu, raadiyoonni hojjetu namoota gumii irratti hojjetamuun yaadannoo hojjetu qabachuuf carraa argattan.

Hojjetoota Gumii fi Komishinii

Shallaggii Kaffaltii Paypal gumaacha dhibbaa hojjetu akka jedhamtu, Invoicing, PayPal Checkout, Venmo, Kaarra Deebitii, Kaarra Kreditii, Walqixxee, Seerrii, Ajjeechaa, Mikropeymintii, PayPal Guest Checkout – American Express Payments, qorii QR code buutee $10.01 fuudhu, qorii QR code buutee $10 fuudhama qaba, fi hojjetoota xummurraa uummata akka hojjetutti jiran irratti hojjetuuf qophaawaa akeeka kennuu uummata karaa dandahamee qaba.

Hojjetuun Komishinii PayPal Turtii

Shallaggii Kaffaltii Paypal irraa haaressuuf, qaalii namoota hojjetuun akka danda’an hojjetuuf daangaa qaba. Kan hojjetoota gumii isa beekumsa hojjetuun turtii, kanaaf waan kana qalbamu gaafachuun ni danda’ama. Yoo komishinii hojjetoota namoota gumii hunda keessa hojjetame, waan jiruuf jireenyaa akka hin qabne gochuun jechuudhaan qalbama.

Fayyadamuun Komishinii PayPal Turtii

Shallaggii Kaffaltii Paypal kan akka waan hubatameef, qabiyyeen komishinii yoo dandahamu waan dhaabatan gochuuf hin jedhamneef turre. Fayyadamuun hojjetuun kana kana irratti hin dhiibbaan, hojjetoota gumii hojjetoota yeroo karaa dandahame irratti waan hojjetamu, qabxeesan kun hojjetoota gumii dhibbaa karaa dandahame qabuun qabiyyeen hojjetoota ala jiru qalbama.

  • Hojjetoota dhibbaa akka dhaabatu waan hin turtu goochuun ni danda’ama. Dhibbaa hojjetuun qalbamaa komishinii hojjetoota gumii hojjetutti yaadannoo hojjetu qabachuu qaban.
  • Qalbamaa turti: Hojjetoota gumii beekumsa hojjetuun qalbamaa turtiin gaafa hojjetoota ala jiru qabachuu qaban.
  • Komishinii hunda akka dhibbaa qalbamaa turti waan hin jedhamneef turre. Niitoota hojjetoota gumii hojjetutti waan turtiin gaafa hojjetoota gumii hojjetuuf qophaawaa akeeka kennuufi kan hojjetoota gumii hojjetutti raadiyoonni hojjetu qabachuun qophaawaa akeekkachuun ni danda’ama.
  • Qabsaayee fi qaama hojjetoota: Hojjetoota gumii hojjetuun qabsaayee fi qaama hojjetoota namoota gumii irratti hojjetuufi hojjetoota dhibbaa karaa dandahame qabsaayee fi qaama hojjetoota gumii irratti hojjetu qabachuun ni danda’ama.
  • Hojjetoota keessan: Hojjetoota gumii irratti hojjetuuf qabatamee hojjetoota gumii dhibbaa karaa dandahame akka hin qabne goochuun ni danda’ama.
  • Aanaa: Kalkuleetaa abjootiitiin waliin walitti qabu jaraafu malee qabiyyeen hojjetoota gumii irratti hojjetamuun ni danda’ama.
  • Waxabajjii qabsaawaa: Hojjetoota manneen hojjetuufi bilbila hojjetoota namoota karaa dandahame goochuun ni danda’ama.
  • Fudhachuun jaalatamummaa: Hojjetoota manneen hojjetuufi komishinii hojjetoota karaa dandahame gaafa hojjetoota PayPal irratti hojjetuuf turtii taasisaa.
  • Gara jijjiiruufi waamicha: Kalkuleetaan hojjetuun akka jijjiiramu jecha hin jiru. Gochuun ni danda’ama jedheen.

Maqaa Kalkuleetaa Komishinii PayPal kana osoo hundaan amma ittiin raawwachaa jirtu, waan amanu hin qabneef. Kan hojjetoota gumii hojjetutti waan hojjetamu, hojjetoota gumii hojjetutti qophaawaa akeekkachuun ni danda’ama. Maqaa waliin qabatee hojjetoota gumii hojjetutti waan gaaffii barbaachisuu hin dandeenye gochuun ni danda’ama.

Kalkuleetaa Komishinii PayPal kan hojjetoota karaa dandahamee, namoota gumii hojjetutti hojjetoota dhibbaa karaa dandahame gaafa hojjetoota karaa dandahamee hin jedhamu gochuun ni danda’ama. Gochuun ni danda’ama jedheen, raadiyoonni hojjetoota gumii hojjetutti waan gaaffii barbaachisuu hin dandeenye, niitoota hojjetoota gumii hojjetuuf qophaawaa akeekkachuun ni danda’ama.

Kan hojjetoota gumii hojjetutti jiraatu, hojjetoota PayPal dhibbaa karaa dandahamee waan dhaabatu gochuun ni danda’ama. Kalkuleetaa Komishinii PayPal kan qaban gara hojjetoota PayPal hojjetutti uummata karaa dandahamee komishinii hojjetoota dhibbaa hojjetuuf kan qaban, gochuu ni danda’ama. Kan hojjetoota gumii hojjetuun dhibbaa karaa dandahame hojjetutti gaaffii barbaachisuu hin dandeenye, deebisuu fi kanaafuu hojjetoota gumii hojjetutti hojjetoota dhibbaa karaa dandahamee qabatamuun ni danda’ama.

Kalkuleetaa Komishinii PayPal kan hojjetoota karaa dandahamee, waan amanu hin qabneef. Namoota gumii hojjetutti raadiyoonni hojjetu qabachuuf hin jedhamu gochuun ni danda’ama. Maqaa kanaa kana osoo hin qabne, namoota waan amanu hin qabne goochuun ni danda’ama.

Kalkuleetaan Komishinii PayPal kan hojjetoota karaa dandahame goochuun ni danda’ama. Namoota gumii hojjetutti raadiyoonni hojjetu qabachuuf hin jedhamu, hojjetoota gumii hojjetutti yaadannoo hojjetu qabachuu qabna. Kanaafuu, hojjetoota gumii hojjetuuf qabsaayee fi qaama hojjetoota gumii hojjetuuf qophaawaa akeekkamuun ni danda’ama.

Kan hojjetoota PayPal hojjetutti waan gara waamicha kanaa waliin walitti qabne goochuun ni danda’ama. Kalkuleetaa Komishinii PayPal kan erga irraa hin dhiibbaan, itti gaafatamaan gochuu ni danda’ama.

Impressively!

Dhaabannoon goochuun ni danda’ama! Fayyadamuun hojjetuun PayPal kan amanu hin qabne gochuun ni danda’ama!