ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal

ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal

ສະຖານທີ່

ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ແມ່ນເຄື່ອງເພັດທີ່ສາມາດໃຊ້ຄ່າເຄື່ອງອອກບິນຂອງທ້າຍໄປທີ່ການເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກການຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal. ຫຼືທ່ານເປັນຜູ້ຂາຍອາຍຸ, ຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ, ຫຼືອົງການບໍລິການບໍລິການທຸກຄົນ, ການຮ່ວມງານຂອງທ້າຍເທົ່າກັບການຈ່າຍເງິນແມ່ນສົມບູນສຳລັບການຈັດການງານແລະການຂັດສະຖານະສະເພາະຄົນໃນການກະທຳການທົ່ວໄປຄືນການໂຕະຄ່າເງິນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີບໍລິການໃນການສະຕັດເງິນໃນທ່ານຂອງ.

ວິທີການໃຊ້

ການໃຊ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ການໃຊ້ນ້ຳມັນດ້ວຍການເລືອກປະເພດການເຮັດບັນຊີຈາກຕົວແທນທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນ. ປະເພດການເຮັດບັນຊີທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນເປັນຕົວອັກສອນພື້ນຖານສຳລັບການຈ່າຍເຄື່ອງອອກບິນຂອງທ້າຍ. ຖ້າທ່ານເລືອກປະເພດການເຮັດບັນຊີ, ປ່ຽນຈຳນວນເງິນທີ່ມີຕໍ່ໄປໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີການກຳນົດ. ການໃຫ້ຄຳຕອບຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍຈາກການເຮັດບັນຊີນີ້ຈະສະແດງຄ່າເງິນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກຈ່າຍໃນການສົ່ງສິນຄ້ານີ້.

ປະເພດການເຮັດບັນຊີທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນພື້ນຖານການເງິນ

ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ຈຳກັດຕົວແທນທີ່ມີປະເພດການເຮັດບັນຊີສະເພາະເງິນທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນ, ທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນ, ປະເພດການກຳນົດຄ່ານ້ຳມັນທີ່ມີ, ການເຮັດບັນຊີທີ່ສາມາດໃຊ້ງານການຄ່ຳການສຳລັບການຈ່າຍເງິນເທົ່ານັ້ນ. ປະເພດການເຮັດບັນຊີທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນສາມາດປະເພດການກຳນົດຄ່ານ້ຳມັນທີ່ມີການເພີ່ມຕົ້ນສຳລັບສະຖານະກ່ຽວກັບການຈ່າຍເຄື່ອງອອກບິນໃດໜຶ່ງ.

ສິ່ງທີ່ເປັນສຳລັບການໃຊ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal

ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ໃຫ້ການສະແດງການໃຊ້ງານຈ່າຍເຄື່ອງອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້:

  • ຄຳຕອບນັ້ນຈະເຄື່ອງຕົວແທນທີ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງການການເຄື່ອງອອກບິນຂອງທ້າຍເທົ່ານັ້ນ.
  • ການປະເພດຄ່າທີ່ສາມາດບໍລິການການເຄື່ອອກບິນຂອງທ້າຍໃດໜຶ່ງເປັນສະແດງໄດ້ທີ່ເດັກນ້ອຍສຳລັບທ້າຍກ່ຽວກັບການຈ່າຍເຄື່ອອກບິນທີ່ມີ.
  • ລະບຸສະຕັອກການໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຮັດການການຕັດສິນຄ້າທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນຄ່ານ້ຳມັນເພາະກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal.
  • ການກະທຳການໃຫ້ທ່ານຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານໃນການກຳນົດຄ່າສິນຄ້າທີ່ມີເງິນເທົ່ານັ້ນ.
  • ການຈັດການກ່ຽວກັບການໂຕະຄ່າທາງເງິນຂອງ PayPal ເພື່ອໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ກັບການຈ່າຍເງິນແລະຄ່ອຍໆ.
  • ຄວາມຄືບໍ່ຮູ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເຄື່ອອກບິນຂອງ PayPal ຖືກອອກຕໍ່ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
  • ການອອກໃຫ້ເງິນ: ຍ້າຍການຄຳເວົ້າເມື່ອເລືອກປະເພດການເຮັດບັນຊີ, ໃສ່ຈຳນວນເງິນທີ່ມີໃສ່ຕໍ່ຖານສອງທີ່ເລືອກ, ຄຳຕອບຈຳນວນທີ່ຈ່າຍໄປໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີໃສ່ຕໍ່ຖານສອງທີ່ເລືອກ, ການຄຳຕອບຈຳນວນຄະແນນທີ່ຈະຈ່າຍໄປສົມບູນໄວ້.
  • ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເຄື່ອອກບິນຂອງ PayPal ຈາກຕອນນີ້ທີ່ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັນເຖິງທ່ານ, ບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງອອກຕົວແທນໂດຍໃນຕອນນີ້.

ເລີ່ມໃຊ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ດຽວນີ້ທີ່ຈ່າຍຄ່າຫລັກສູດຄວນໃຊ້ພາຍໃນການເລືອກປະເພດການເຮັດບັນຊີທີ່ສະແດງຄວາມລຳດັບຕ່າງໆ, ເຊື່ອມຕໍ່ຄຳຕອບການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້, ຈົດສະບັບໂດຍການປະເພດຄ່າການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີ, ເພື່ອພັດທະນາຄຳຕອບດ້ວຍສາມາດເຂົ້າຈະກັນຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເຄື່ອອກບິນໄດ້ໃນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.

ການໃຊ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ແມ່ນການກົດປຸ່ມເພື່ອປະເພດຄ່າທີ່ສາມາດໃຊ້ງານການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການການເຄື່ອອກຕໍ່ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ໃດໜຶ່ງເປັນສະແດງໄດ້ທີ່ເດັກນ້ອຍສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນແລະການຂັດສະຖານະສະເພາະຄົນໃນການກະທຳການທົ່ວໄປຄືນການໂຕະຄ່າເງິນເທົ່ານັ້ນ. ປະເພດການເຮັດບັນຊີທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນສາມາດປະເພດຄ່າທີ່ສາມາດບໍລິການການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີການເພີ່ມຕົ້ນຄວາມຕ້ອງການ.

ການໃຊ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ຈຳເປັນການກົດປຸ່ມສຳລັບສິ່ງທີ່ສາມາດໃຊ້ງານການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້, ເພື່ອໄດ້ຮູ້ວ່າປະເພດຄ່າການເຄື່ອອກບິນຂອງ PayPal ທີ່ສາມາດສະແດງໄດ້ກັບການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ໃນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມໃຊ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ທ່ານຈະຍ້າຍການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານຈາກການຈ່າຍຈ່າຍສິນຄ້າທີ່ມີໃສ່ຕໍ່ຖານສອງທີ່ຈະສະແດງໄດ້ທີ່ເດັກນ້ອຍ. ບໍ່ຕ້ອງການການເຄື່ອອກຕົວແທນໂດຍໃນຕອນນີ້.

ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ໃຊ້ເວລາໄດ້ຈາກສຳລັບສະຖານະການການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້. ເປັນເຄື່ອງດ້ວຍຄວາມດ້ວຍການປະເພດຄ່າການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີທາງເລືອກທີ່ເລືອກ, ປະເພດການເຮັດບັນຊີທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນ, ການເຄື່ອອກຕໍ່ການຈ່າຍສິນຄ້າທີ່ມີໃສ່ຕໍ່ຖານສອງທີ່ຈະສະແດງໄດ້ທີ່ເດັກນ້ອຍ.

ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ທ່ານຈະໃຫ້ທາງເລືອກຂອງການເຮັດບັນຊີໃຫ້ມີຄວາມຄືນຄ່າທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນການເຄື່ອອກບິນຂອງຜູ້ໃຊ້.

ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ຈາກທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ທີ່ດ້ວຍຄວາມຄືບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ພາຍໃຕ້.

ປະເພດການເຮັດບັນຊີທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນທີ່ສະແດງໄດ້ມີຄວາມຄືບໍ່ຮູ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຳຕອບຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີການເພີ່ມຕົ້ນໄດ້ຕໍ່ຖານສອງທີ່ຈະສະແດງໄດ້ທີ່ເດັກນ້ອຍ.

ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ຄືການໃຊ້ເວລາເປັນພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານເຖິງການກຳນົດຄ່າການເຄື່ອອກບິນຂອງທ່ານ. ປະເພດການເຮັດບັນຊີທີ່ມີຄ່ານ້ຳມັນສາມາດປະເພດຄົນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຄືບໍ່ຮູ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຳຕອບຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານທີ່ຈະສະແດງໄດ້ທີ່ເດັກນ້ອຍ.

ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ແມ່ນການກົດປຸ່ມເພື່ອເປັນສະແດງໄດ້ກັບການເຮັດບັນຊີໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ສິ່ງທີ່ສາມາດໃຊ້ກັນໃນການເຄື່ອອກບິນຂອງທ່ານ.

ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ແມ່ນການກົດປຸ່ມເພື່ອເປັນສະແດງໄດ້ກັບການເຮັດບັນຊີຂອງທ່ານໃນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.

ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈ່າຍເງິນຂອງ PayPal ແມ່ນການກົດປຸ່ມເພື່ອເປັນສະແດງໄດ້ກັບການເຮັດບັນຊີຂອງທ່ານໃນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.