ပေးငွေကော်မရှင်တည်ဆောက်ခြင်းကတော့အချက်အလက်အလိုက်စာလုံး

သင့်ရဲ့ ငွေကြေးကုန်ပစ္စည်းများအတွက် PayPal အခွန်အပျကုန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းပါ

အကြောင်းအရာ

PayPal ကုန်ပစ္စည်းငွေကြေးပေးသူသည် PayPal ငွေကြေးပေးမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည့် ငွေကြေးငွေထားများကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် အရိုက်ပြီး သိရှိနိုင်စေရန် အခြေအနေပေးနိုင်သည့် အင်တာနက်ပြလိုသည်မှာဖြစ်သည်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်ရေးအတွက် ပုံမှန်သုံးထားသောအချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဘာလုပ်ချက်လက်ခံရရှိသည်

PayPal ကုန်ပစ္စည်းငွေကြေးပေးသူကို အသုံးပြုခြင်းသည် ချိတ်ဆက်ရန် အသုံးပြုသူအကြောင်း အရေးအကြောင်းကို လက်ခံရရှိနိုင်စေသည်။ အခြားအကြောင်းအရာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်များအတွက် ငွေကြေးပြန်စားလိုသည်များကိုပြန်ဖွင့်လိုက်စေနိုင်သည်။ ငွေကြေးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်အနည်းငယ်များအတွက် စာရွက်ကိုဖြင့်သင့်ရဲ့ ငွေပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ စာရွက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်မှာအတိုကောင်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံး ငွေကြေးငွေထားရန် သင့်ရဲ့ ငွေပမာဏရှိနေသည်ကို ပြင်ဆင်နိုင်သည့် စာရွက်ကို အကူအညီလိုက်နာပါသည်။

ငွေကြေးအမျိုးအစားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းများ

PayPal ကုန်ပစ္စည်းငွေကြေးပေးသူသည် Invoicing, PayPal Checkout, Venmo, Credit နှင့် Debit ကဒ်များ, ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ကျင့်ငွေထုတ်ယူပြီး, အမည်းပြောင်းအများ, ကျားကလက်ဖြင့် ငွေကြေးပမာဏ, PayPal Guest Checkout – American Express ငွေပေးချေမှု, QR ကုဒ်ငွေပေးချေမှု ($10.01 နှင့်အထက်), QR ကုဒ်ငွေပေးချေမှု ($10 နှင့်အနည်းဆုံး) နှင့်ပြန်စာရင်းများအတွက် ငွေကြေးအမျိုးအစားများကို ပြန်ဖွင့်လိုက်စေနိုင်သည်။ အခြားအကြောင်းအရာများအတွက် ငွေကြေးအမျိုးအစားများသည် အတိအကျပြန်ဖြစ်စေရန် အခြေအနေပေးနိုင်သည့် အင်တာနက်များဖြစ်သည်။

PayPal ကုန်ပစ္စည်းငွေပမာဏကို အသုံးပြုနည်းသွားပါကသုံးလိုက်ရမည့်အရာများ

 • ငွေထားရောင်းချသည့် အလုပ်ချိန်များကို အမြှင့်တင်ပြနိုင်ရန်: ငွေထားရောင်းချသည့် အလုပ်ချိန်များကို အမြှင့်တင်နိုင်စေရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။
 • အခွန်နှင့်တကွ ငွေထားရောင်းချသည့် အမျိုးအစားများအတွက် စွဲကြားရန်အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ရန်: အခွန်နှင့်တကွ ငွေထားရောင်းချသည့် အမျိုးအစားများအတွက် စွဲကြားရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။
 • ငွေထားရောင်းချသည့် အခွန်အပျကို အကောင်းဆုံးရေးသားခြင်း: PayPal ငွေထားရောင်းချသည့် အခွန်အပျကို အကောင်းဆုံးရေးသားခြင်းကို အမြှင့်တင်ပြနိုင်စေရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။
 • ငွေထားရောင်းချသည့်ကုန်ကျစရိတ်များကို ငွေပမာဏအသစ်ကို ရိုက်ထည့်ရန် ခွင့်ပြုသွားရန်: ငွေထားရောင်းချသည့်ကုန်ကျစရိတ်များကို ငွေပမာဏအသစ်ကို ရိုက်ထည့်ရန် ခွင့်ပြုသွားရန်လိုက်နာပါသည်။
 • ဘေးဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို ငွေထားရောင်းချသည့် ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ကျင့်ငွေထုတ်ယူပြီးမှတ်ပါ: ဘေးဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို ငွေထားရောင်းချသည့် ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ကျင့်ငွေထုတ်ယူပြီးမှတ်ပါသည်။
 • ဘေးဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အကောင်းဆုံးလေ့လာရန် ငွေထားရောင်းချသည့် အဆင့်သတ်များကို ရွေးချယ်ရန်: ဘေးဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အကောင်းဆုံးလေ့လာရန် ငွေထားရောင်းချသည့် အဆင့်သတ်များကို ရွေးချယ်ရန်လိုက်နာပါသည်။
 • ငွေထားရောင်းချသည့်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ကျင့်ငွေထုတ်ယူရန် ပေးဆောင်နိုင်ရန်: ငွေထားရောင်းချသည့်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ကျင့်ငွေထုတ်ယူရန် ပေးဆောင်နိုင်ရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။
 • ငွေထားရောင်းချသည့် အကျယ်အလျောက်များကို စိတ်ကြိုက်မှုအတွက် ရယူရန်: ငွေထားရောင်းချသည့် အကျယ်အလျောက်များကို စိတ်ကြိုက်မှုအတွက် ရယူရန်လိုက်နာပါသည်။
 • ငွေထားရောင်းချသည့် ပစ္စည်းများကို စီစစ်ထားရန် အခြေအနေကို ရရှိရန်: ငွေထားရောင်းချသည့် ပစ္စည်းများကို စီစစ်ထားရန် အခြေအနေကို ရရှိရန်လိုက်နာပါသည်။
 • ကော်ဖီကျွမ်းကျင်မှုအတွက် သင့်ရဲ့ပိုစတိုးတစ်ကြိမ်ကြိုက်ခြင်း: ကော်ဖီကျွမ်းကျင်မှုအတွက် သင့်ရဲ့ပိုစတိုးတစ်ကြိမ်ကြိုက်ခြင်းကို အကောင်းဆုံးရေးသားခြင်းကို အမြှင့်တင်ပြနိုင်စေရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။
 • အကောင်းဆုံး ငွေထားရောင်းချသည့် ပမာဏကို ရွေးချယ်ရန်: အကောင်းဆုံး ငွေထားရောင်းချသည့် ပမာဏကို ရွေးချယ်ရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။
 • သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး ငွေထားရောင်းချသည့် ပမာဏကို စာရင်းတစ်ခုနှင့် တကွက်ခြင်း: သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး ငွေထားရောင်းချသည့် ပမာဏကို စာရင်းတစ်ခုနှင့် တကွက်ခြင်းကို အမြှင့်တင်ပြနိုင်စေရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။
 • အခြေအနေကို အကူအညီလိုက်နာရန် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အသုံးပြုပြီးရေးရန်: အခြေအနေကို အကူအညီလိုက်နာရန် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အသုံးပြုပြီးရေးရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။
 • စိတ်ကြိုက်မှုများကို ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုရန်လိုက်နာပါသည်။
 • အခြေအနေကို ရရှိရန် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အသုံးပြုပြီးရေးရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။

ယခုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသူများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်းအရာ ကျေးဇူးတင်ရန်အတွက် ယခုကောင်းမွန်သော ကိန်းဂဏန်းသည် ရရှိသည်များကို အသုံးပြုပြီး သင့်အတွက် အကြောင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်းငွေထားရောင်းချရန် အကူအညီလိုက်နာပါသည်။

PayPal ငွေထားရောင်းချသော ကုန်ပစ္စည်းများကို စာရင်းတစ်ခုနှင့် ကြိုဆိုက်ပြီး သင့်အတွက် ကိန်းဂဏန်းကို ရရှိရန် ယခုကောင်းမွန်သော PayPal ငွေထားရောင်းချသည့်ကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရန် လိုက်နာပါသည်။